Munkaerő-felvételhez kapcsolódó adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

saját célú munkaerő-felvételhez kapcsolódó adatkezelésekről


Jelen tájékoztató célja, hogy a Sugarbird Kft. által meghirdetett állásokra jelentkezők számára tájékoztatást adjon arról, hogy az álláshirdetésre jelentkezés keretében a jelentkezők személyes adatait a Sugarbird Kft. hogyan kezeli.

 1. ADATKEZELŐ

A munkaerőfelvétellel (állásra jelentkezéssel) kapcsolatos személyes adatainak adatkezelője a Sugarbird Kft. (a továbbiakban: „Sugarbird” vagy „a cég”).

A Sugarbird gondoskodik a jelen adatkezelést érintő tájékoztatásról és a jelen tájékoztató 6. pontjában foglalt jogok érvényesítéséről, a megkeresések megválaszolásáról. 

Elérhetőségeink az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben: postai levelezési cím: 1112 Budapest, Repülőtéri út 2/B

Adatvédelmi tisztviselő: Nemes Orsolya

e-mail postafiók:       orsolya.nemes@sugarbird.com  

telefon:         +36-30-927-5939

web:      www.sugarbird.com  


 1. A MUNKAERŐ FELVÉTELE SORÁN A JELENTKEZŐK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL

A Sugarbird saját munkaerő-toborzási folyamatának keretében kezeli az álláshirdetésekre jelentkezők személyes adatait. 

Ha Ön valamely állásunkra jelentkezik, akkor Ön nyilatkozik arról, hogy a jelentkezéssel érintett állás kapcsán hozzájárul személyes adatainak a Sugarbird általi kezeléséhez. 

A jelentkezésekhez és az azokban szereplő személyes adatokhoz cégünk azon munkavállalói férnek hozzá, akiknek a munkaköri feladatai közé tartozik a munkaerő felvételt érintő ügyintézés.

Az alábbiakban táblázatosan összefoglaljuk mely adatokat milyen célból, milyen jogalapon mennyi ideig kezeljük.

egy adott álláshirdetésre jelentkezés

jelentkezés hirdetés nélkül („hideg” jelentkezések)

Adatkezelés célja

Az álláshirdetésre jelentkezők kiválasztásának lebonyolítása, illetve a kiválasztás előkészítése.

Amennyiben valaki nem egy meghirdetett állásra jelentkezik, hanem csak érdeklődik, hogy van-e az elképzeléseinek megfelelő munkánk aktuálisan, abban az esetben az adatkezelés célja e megkeresés

megválaszolása.

Adatkezelés jogalapja

Ön önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

Hozzájárulás hiányában a jelentkező a kiválasztásban nem tud részt venni.

Hozzájárulás megadásának formája

Az önéletrajz, motivációs levél, személyes adatai megküldése, további személyes adatoknak a jelentkezés folyamán emailen, telefonon, személyesen vagy egyéb módon történő megadása, hozzáférhetővé tétele.

Kezelt személyes adatok köre

Jelentkezéskor minimálisan szükséges adatok:

 • a jelentkező vezetékneve, keresztneve és telefonszáma (azonosítás és kapcsolattartás céljából);
 • a jelentkező által beküldött önéletrajz, az abban szereplő valamennyi adat, információ: ideértve a fényképet, életkort, szakmai előéletre vonatkozó adatokat, érdeklődési kört stb. 
 • a jelentkező iskolai végzettsége, képzettsége és korábbi munkatapasztalatai (munkaköri feltételeknek való megfelelés megítélés céljából);
 • megváltozott munkaképességre vonatkozó adat, ha azt az adott munkakör szükségessé teszi (pl. álló munka, fizikai munka)

Sor kerülhet továbbá az alábbi adatok kezelésére:

 • e-mail cím (kapcsolattartási célra)
 • születési dátum (ha azt az adott munkakör szükségessé teszi (pl. fizikai munka,)
 • a kiválasztás során a jelentkező által megadott/rendelkezésre bocsátott további személyes adat: pl. fizetési igény, távolsági mobilitási hajlandóság stb. 
 • meghallgatása során készült feljegyzés (ha van);
 • erkölcsi bizonyítvány (ha indokolt annak bemutatása);

Adatkezelés időtartama

A jelen tájékoztató szerinti célokból kezelt személyes adatokat a jelentkező kérésére bármikor töröljük.

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét arra, hogy amennyiben adataik törlését a kiválasztás lezárását megelőzően kérik, abban az esetben a kiválasztásban a továbbiakban nem tudnak részt venni, hiszen nem fog rendelkezésünkre állni a bírálathoz szükséges pályázati anyaguk.

Törlési kérelem hiányában is töröljük a személyes adatokat az alábbi esetben:

A kiválasztás lezárását követő 3 hónap elteltével töröljük az adott álláshirdetés kapcsán kezelt személyes adatokat.


 1. ADATBIZTONSÁG

Annak érdekében, hogy az általunk kezelt személyes adatok biztonságát, bizalmas jellegét megőrizzük, és megakadályozzuk a személyes adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását vagy megváltoztatását, különösen az alábbi informatikai és egyéb adatbiztonsági, szervezési intézkedéseket alkalmazzuk. Ezen kívül mindenkor figyelemmel kísérjük a technika fejlődését, az elérhető műszaki, technológiai, szervezési megoldásokat, és az adatkezeléseink által indokolt védelmi szintnek megfelelő megoldásokat alkalmazzuk.

A munkaerőfelvétellel összefüggő személyes adatokat egyrészt papír alapon, másrészt elektronikusan kezeljük.

 • A papír alapon őrzött, személyes adatot tartalmazó dokumentumokat zárható szekrényben tároljuk az illetéktelen hozzáférésektől védve.
 • Az e-mailben, egyéb elektronikus módon megadott személyes adatokat pedig kizárólag a hozzáférési jogosultsággal rendelkező munkatársaink jogosultak megismerni, kezelni. Biztonsági mentések útján biztosítjuk, hogy az adatok megőrizzék a hitelességüket és változatlanságukat, valamint esetleges megsemmisülés, megváltoztatás esetén az eredeti adatok visszaállíthatók legyenek.

 1. AZ ÖN JOGAI
 1. Hozzájárulás visszavonása
 2. Tájékoztatáshoz való jog 
 3. Hozzáféréshez való jog 
 4. Adathelyesbítéshez való jog
 5. Törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”)
 6. Jogos érdeken alapuló adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog 
 7. Az adatkezelés korlátozásához való jog
 8. Adathordozhatóság

Hozzájárulás visszavonása: Ön jogosult a már megadott hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonni. A hozzájárulás visszavonását követően az érintett személyes adatait nem kezeljük tovább. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Tájékoztatás kérése / Hozzáférés joga: Bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy folyamatban van-e nálunk az Ön személyes adatainak kezelése. Ön jogosult világos, átlátható és érthető tájékoztatást kérni arról, hogy hogyan kezeljük személyes adatait és ezzel kapcsolatosan milyen jogai vannak. Jelen adatkezelési tájékoztató is ezt a célt szolgálja. Kérésére tájékoztatást adunk az Önre vonatkozó, általunk kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait, milyen érintetti jogok illetik meg, ha az adatait nem Öntől kaptunk meg, annak forrásáról. A tájékoztatással együtt kérésére az Ön rendelkezésére bocsátjuk a személyes adatai általunk kezelt másolatát is. Az első másolat díjmentes, minden további másolatért azonban jogosultak vagyunk ésszerű díjat felszámítani. Ennek összegét előzetesen közöljük Önnel.

Adathelyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog: Ha észleli, hogy valamely személyes adatát hibásan, tévesen vagy hiányosan tartjuk nyilván, illetve, ha időközben személyes adatai változtak (pl. nevet változtatott, újabb képzettséget szerzett), kérjük, hogy a helyes, megváltozott vagy kiegészítő adatokat közölje velünk annak érdekében, hogy a helyesbítést, kiegészítést elvégezhessük, az adatok naprakészségét biztosítsuk.

Személyes adatainak törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Bármikor, indokolás nélkül jelezheti felénk, hogy a továbbiakban az adott álláslehetőség nem érdekli vagy, hogy a jövőben ne keressük állásajánlatokkal (hozzájárulás visszavonása). Ezt követően személyes adatait – egyéb jogalap hiányában – töröljük. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti. Tájékoztatjuk, hogy az adattörlést megtagadhatjuk különösen akkor, ha az adatokra jogszabályi kötelezettségünk teljesítése vagy igényérvényesítés érdekében szükség van, vagy lehet.

Tiltakozás jogos érdeken alapuló adatkezelések tekintetében: Ön tiltakozhat az általunk folyatott adatkezelés ellen, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés Önre nézve sérelmes. Tiltakozás esetén a személyes adatokat töröljük, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Adatkezelés korlátozása: Kérheti, hogy személyes adatait jelöljük meg a jövőbeli kezelésük korlátozása céljából, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

 1. a) vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát; 
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
 3. c) már nincs szükségünk a személyes adatokra az eredeti adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 4. d) az adatkezelés ellen tiltakozott, és idő szükséges annak vizsgálatára, hogy a törlést más ok akadályozza-e.

A korlátozás ideje alatt az adatot csak tároljuk, azon egyéb adatkezelési műveletet nem végzünk, kivéve, ha a további műveletekhez Ön hozzájárul vagy azokra saját vagy harmadik személy jogainak védelme érdekében vagy közérdekből van szükség. Az adatkezelés korlátozása esetén annak feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatjuk

Adathordozhatósághoz való jog: Amennyiben személyes adatait elektronikus úton kezeljük, Ön igényelheti, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait közismert és könnyen felhasználható elektronikus formátumban adjuk át az Ön vagy az Ön által kijelölt másik személy részére.


 1. JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK MÓDJA A SUGARBIRD KFT. MEGKERESÉSE

Kérjük, hogy a fenti jogai érvényesítése esetén megkeresését lehetőség szerint írásban adja le személyesen vagy küldje meg részünkre az orsolya.nemes@sugarbird.com e-mail címre vagy postai levélben Sugarbird Kft. 1112 Budapest, Repülőtéri út 2/B. szám alatti címére. A levélben kérjük, hogy a személyazonosításhoz szükséges adatait és levelezési címét is szíveskedjen megadni. Amennyiben az Ön személyazonosságával kapcsolatban kétségünk merül fel vagy a megadott adatok az azonosításhoz nem elégségesek, jogosultak vagyunk Öntől további azonosító adatokat kérni.

A kérelmét 1 hónapon belül teljesítjük. Szükség esetén jogosultak vagyunk ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbítani, amelyről indokolással ellátott tájékoztatást küldünk Önnek. 

Megalapozott kérelmeket díjmentesen teljesítünk. Ugyanakkor, ha a kérelem nyilvánvalóan megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellegére tekintettel – túlzó, jogosultak vagyunk ésszerű összegű díjat felszámítani vagy akár a kérelem alapján történő intézkedést megtagadni.

Az adatok helyesbítéséről, törléséről, korlátozásáról tájékoztatjuk mindazokat, akikkel az érintett adatokat közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére tájékoztatjuk Önt arról, hogy kik, melyek azok a címzettek, akiket az előzőek szerint tájékoztatunk, tájékoztattunk.


 1. BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS

Tájékoztatjuk, hogy igényét bíróság előtt is jogosult érvényesíteni. A perre a törvényszékek rendelkeznek hatáskörrel. A pert a Sugarbird székhelye vagy akár az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.


 1. AZ ADATVÉDELMI HATÓSÁGHOZ FORDULÁS, PANASZ TÉTELE

Jogellenes adatkezelés esetén Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is fordulni, és annak eljárását kezdeményezni.

honlap: http://naih.hu 

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.


Budapest, 2023. augusztus 23.